آخرین اخبار

محصولات جدید
ویترین ویژه
جستجو
بازدیدکنندگان: 2306955
بخش فنی و تعمیرات
 

پنجشنبه 1 اسفند 1398

صفحه اصلی arrow  اخبار arrow نماینده فروش مواد شیمیایی Merck مرک آلمان

نماینده فروش مواد شیمیایی Merck مرک آلمان چاپ E-mail

Merck chemical
شرکت طب و فن ایلیا

نماینده فروش و عاملیت فروش  محیط کشت و مواد شیمیایی  Merck   آلمان  (  مرک آلمان )

 

 request_laboratory_equipments_tofico.ir.png


  ACETALDEHYDE for synthesis

 ACETIC ACID (GLACIAL) 100 % emprove

 ACETIC ACID (GLACIAL) 100 % emprove

 ACETIC ACID 96 % emprove

 ACETIC ACID 96 % GR for analysis

ACETIC ACID (GLACIAL) 100 % anhydrous GR for analysis

ACETIC ACID (GLACIAL) 100 % anhydrous GR (plastik ambalaj)

 ACETONE for gas chromatography

 ACETONE extra pure

 ACETONE extra pure

 ACETONE GR for analysis

 ACETONE for liquid chromatography

ACETONITRILE HYPERGRADE for liquid chromatography

ACETONITRILE gradient grade for liquid chromatography

 ACETONITRILE for prep. chromatography

ACETONITRILE isocratic grade for liquide chromatography

ACETONITRILE isocratic grade for liquide chromatography

 ACETYLACETONE for synthesis

 ACETYLCHLORIDE for synthesis

 ACRYLAMIDE for synthesis

 ACRYLAMIDE for electrophoresis

 ADIPIC ACID for synthesis

 ALANINE for biochemistry

 ALBUMIN FRACTION V for biochemistry

 ALKALI BLUE SOLUTION INDICATOR

ALUMINIUM AMMONIUM SULFATE GR for analy.

 ALUMINIUM CHLORIDE for synthesis

 ALUMINIUM CHLORIDE hexahydrate extra pure

 ALUMINIUM FINE POWDER stabilized about %2 fat

 ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER pure

ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE GR for analy.

 ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE extra pure

 ALUMINIUM OXIDE 90 ACTIVE NEUTRAL

 ALUMINIUM OXIDE ANHYDROUS (G-ALUMINIA)

 ALUMINIUM OXIDE 90 STAND. for column chrom.

ALUMINIUM POTASSIUM SULFATE dodecahydrate GR for analysis

 ALUMINIUM SULFATE 18-HYDRATE extra pure

 AMIDO BLACK 10 B (C.I. 20470) for electrophoresis

 AMIDO SULFURIC ACID GR for analysis

 AMIDO SULFURIC ACID GR for analysis

 AMMONIA SOLUTION % 25 extra pure

 AMMONIA SOLUTION % 25 extra pure

 AMMONIA SOLUTION %32 extra pure

 AMMONIA SOLUTION % 25 GR for analysis

 AMMONIA SOLUTION % 25 GR for analysis

 AMMONIA SOLUTION % 25 GR for analysis

 AMMONIUM ACETATE extra pure

 AMMONIUM ACETATE GR for analysis

 AMMONIUM AMIDO SULFONATE GR for analysis

AMMONIUM CERIUM (IV) SULFATE  DIHYDRATE GR for analysis

 AMMONIUM CHLORIDE pure

 AMMONIUM CHLORIDE GR for analysis

 AMMONIUM CHLORIDE GR for analysis

AMMONIUM DICHROMATE cryst. ext. Pure (stabilized with 0,5-3% water)

 AMMONIUM HYDROGEN CITRATE emprove

 AMMONIUM HYDROGEN PHOSP. GR for analy.

 AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSP. GR for analy.

 AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE Tetrahydrate

 AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE Tetrahydrate

AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE Tetrahydrate GR for analy.

AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE Tetrahydrate GR for analy.

AMMONIUM IRON (II) SULFATE hexahydrate extra pure

AMMONIUM IRON (II) SULFATE hexahydrate GR for analy.

AMMONIUM IRON (II) SULFATE hexahydrate GR for analy.

AMMONIUM IRON (III) SULFATE DODECAHYDRATE GR For analysis

 AMMONIUM MONOVANADATE GR for analy.

 AMMONIUM NITRATE extra pure

 AMMONIUM NITRATE extra pure

 AMMONIUM OXALATE monohydrate extra pure

AMMONIUM OXALATE monohydrate GR for analysis

 AMMONIUM PEROXODISULFATE extra pure

 AMMONIUM PEROXODISULFATE extra pure

 AMMONIUM PEROXODISULFATE GR for analysis

 AMMONIUM PEROXODISULFATE GR for analysis

 AMMONIUM PEROXODISULFATE GR for analysis

 AMMONIUM SULFATE GR for analysis

 AMMONIUM SULFIDE SOLUTION GR for analysis

 AMMONIUM THIOCYANATE extra pure

 AMMONIUM THIOCYANATE GR for analysis

  AMYL ALCOHOL GR for syntesis

  AMYL ALCOHOL for syntesis

  AMYL ALCOHOL for syntesis

  ANILINE GR for analysis

  ANILINE GR for analysis

  ANTHRONE  for syntesis

  ANTIMONY (III) CHLORIDE  GR for analysis

ANTIMONY POTASSIUM  TARTRATE hemihydrate extra pure

ANTIMONY POTASSIUM  TARTRATE hemihydrate extra pure

 APURA COMBITITRANT

(RIEDEL 34806)

 APURA COMBITITRANT

(RIEDEL 34805)

 APURA KARL FISCHER TITRANT

(RIEDEL 34801-34817)

 APURA KARL FISCHER SOLVENT

(RIEDEL 34800)

 AQUAMERCK CHLORIDE TEST

 AQUAMERCK CHLORINE TEST ın fresh water

 AQUAMERCK IRON TEST in freshwater&seawater

  AQUAMERCK TOTAL HARDNESS TEST 100

  AQUAMERCK TOTAL HARDNESS TEST 300

  AQUAMERCK TOTAL HARDNESS TEST 300

 ASPARAGINE MONOHYDRATE extra pure

  ASPARAGINE MONOHYDRATE for biochemistry

  ASPARTIC ACID for biochemistry

  AZOMETHINE H GR for analysis

  BARBITURIC ACID GR for analysis

  BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE extra pure

  BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE GR for analysis

  BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE GR for analysis

  BARIUM HYDROXIDE extra pure

  BARIUM HYDROXIDE octanydrate GR

 BARIUM NITRATE GR for analysis

  BARIUM SULFATE extra pure for x-ray diagnosis

 BENZALDEHYDE for synythesis

  BENZENE extra pure

  BENZOIC ACID GR for analysis

  BENZOIC ACID GR for analysis

 BENZOPHENON for synythesis

  BENZOYL CHLORIDE for synthesis

  BENZOYL CHLORIDE for synthesis

 BENZOYL PEROXIDE (WITH 25% H2O) for synthesis

BENZOYL PEROXIDE (WITH 25% H2O) for synthesis

 BENZYL ALCOHOL emprove

 BENZYL ALCOHOL emprove

 BENZYL ALCOHOL special grade

 BIPYRDINE GR for analysis

 BISMUTH (III) NITRATE BASIC GR for analysis

 BORIC ACID cryst. emprove

 BORIC ACID cryst. emprove

 BORIC ACID cryst. suıtable

 BORIC ACID GR for analysis

BORON TRIFLUORIDE-METHANOL COMPLEX for synthesis

BORON TRIFLUORIDE-METHANOL COMPLEX for synthesis

BRILLIANT GREEN (hydrogen sulfate) for microbiology

 BROMOCRESOL GREEN indicator

 BROMOCRESOL GREEN indicator

 BROMOCRESOL PURPLE indicator

 BROMOCRESOL PURPLE indicator

 BROMONAPHTHALENE for synthesis

 BROMONAPHTHALENE for synthesis

 BROMOPHENOL BLUE indicator

 BROMOPHENOL BLUE indicator

 BROMOPHENOL RED indicator

 BROMOTHYMOL BLUE indicator

 BROMOTHYMOL BLUE indicator

 BROMINE extra pure

 BROMINE GR for analysis

 BRUCINE GR for analysis

 BUFFER SOLUTION PH 1

 BUFFER SOLUTION PH 2

 BUFFER SOLUTION PH 3

 BUFFER SOLUTION PH 4

  BUFFER SOLUTION PH 6 

  BUFFER SOLUTION PH 10 

  BUFFER SOLUTION PH 7 

  BUFFER SOLUTION borıc ac./sod.hydoxide 

  BUFFER SOLUTION boric ac./potassıum chloride 

  BUFFER SOLUTION COLOUR GREEN PH 7 

  BUFFER SOLUTION PH 4 (30x30ml) 

  BUFFER SOLUTION PH 7 (30x30ml) 

   BUFFER TABLETS INDICATOR  500 

   BUFFER TABLETS INDICATOR  1000 

  BUFFER TITRISOL PH 4 

  BUFFER TITRISOL PH 7 

  BUFFER TITRISOL PH 9 

  BUFFER TITRISOL PH 10 

  BUTANOL extra pure 

  BUTANOL extra pure 

  BUTANOL for liquid chrom. lichrosolv 

  BUTANOL for spectroscopy uvasol 

  BUTANOL for synthesis 

  BUTANOL GR for analysis 

  BUTANOL GR for analysis 

  BUTANOL GR for analysis 

  BUTANOL for synthesis 

  BUTYL ACETATE extra pure 

  BUTYL METHYL ETHER extra pure 

BUTYL METHYL ETHER for liquid chrom. Lichrosolv

BUTYL METHYL ETHER for gas chromatography  suprasolv

  CADMIUM ACETATE DIHYDRATE extra pure 

  CADMIUM COARSE POWDER GR for analysis 

  CADMIUM SULFATE hydrate GR for analysis 

  CAFFEINE emprove 

  CALCEIN INDICATOR for metal determination 

  CALCIUM ACETATE HYDRATE for soil testing 

CALCIUM CARBONATE precipitated GR for analysis

  CALCIUM CHLORIDE anhydrous, granular 

CALCIUM CHLORIDE dihydrate chryst. GR for analysis

CALCIUM CHLORIDE dihydrate chryst. GR for analysis

  CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS granular 

  CALCIUM HYDROXIDE GR for analysis 

CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE GR for analysis

  CALCIUM SULFATE ANHYDROUS granular 

CALCIUM SULFATE DIHYDRATE precipitated GR for analysis

  CALCON (C.I.15705) Metal Indicator 

  CALCONCARBOXYLIC ACID Metal Indicator 

  CANADA BALSAM for microscopy 

  CARBON DISULFIDE extra pure 

  CARBON TETRACHLORIDE GR for analysis 

  CARMINE(C.I.75470) Calcıum-Alumınıum Lacquer 

  CELITE 545 particle size 0.02 - 0.1 mm

  CETYL-N,N,N, trimethylammonium GR for analy. 

  CHARCOAL (carbon) activated pure 

CHARCOAL (carbon) activated powder extra pure food grade

CHARCOAL (carbon) activated powder extra pure food grade

  CHLORIDE TEST AQUAMERCK 

  CHLORINE TEST ın fresh water&seawater 

  CHLORAMINE T TRIHYDRATE extra pure 

  CHLORAL HYDRATE ph eur 

  CHLOROBENZENE for syntensis 

  CHLOROBENZENE for syntensis 

  CHLOROFORM extra pure 

  CHLOROFORM extra pure 

request_laboratory_equipments_tofico.ir.png

 


CHLOROFORM for liquid chomatography lichrosolv

  CHLOROFORM GR for analysis 

  CHROMIUM (III) CHLORIDE hexahydrate ext. pure 

CHROMIUM (III) NITRATE nonahydrate GR for analysis

  CHROMIUM (VI)OXIDE for syntesis 

CHROMOTROPIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRATE GR for analysis

  CITRIC ACID MONOHYDRATE GR for analysis 

  CITRIC ACID MONOHYDRATE emprove 

  CITRIC ACID MONOHYDRATE emprove (9025) 

COBALT (II) CHLORIDE hexahydrate GR for analysis

  COBALT (II) NITRATE GR hexahydrate for analysis 

  COLLEDION 4% DAB 

COMBICOULAMAT FRIT KARL FISCHER REAGENT FOR THE COULOMETRIC

  COMBITITRANT 2 ONE COMPONENT

(RIEDEL 34806) 

  COMBITITRANT 5 ONE COMPENENT

(RIEDEL 34805) 

  CONGO RED (C.I. 22120) INDICATOR PH 3,0 - 5,2 

COPPER (II) ACETATE monohydrate cryst extra pure

  COPPER (II) CHLORIDE   for syntesis 

COPPER (II) CHLORIDE DIHYDRATE GR for analysis

  COPPER CYANIDE for synthesis 

  COPPER FINE POWDER GR Particle size < 63 MYM 

  COPPER (II) NITRATE TRIHYDRATE extra pure 

  COPPER (II) SULFATE PENTAHYD. ext pure 

  COPPER (II) SULFATE PENTAHYD. ext pure 

  COPPER (II) SULFATE PENTAHYD. GR for analy. 

  COPPER (II) SULFATE PENTAHYD. GR for analy. 

  COPPER (II) SULFATE ANHYDROUS GR for analy. 

  COPPER (II) SULFATE ANHYDROUS emprove 

  CREATANINE for biochemistry 

  CRESOL for syntesis 

  CRESOL for syntesis 

  CRYSTAL VIOLET (C.I.14555) indicator acs 

  CRYSTAL VIOLET (C.I.14555) indicator acs 

CRYSTAL VIOLET (C.I.42555) for microscopy certistain

CRYSTAL VIOLET (C.I.42555) for microscopy certistain

  CUPFERRON GR for analysis 

CYCLOHEXANE for liquid chromatography lichrosolv

  CYCLOHEXANE extra pure 

  CYCLOHEXANE GR for analysis 

  CYCLOHEXANE GR for analysis 

  CYCLOHEXANONE extra pure 

CYSTINE  for biochemistry

CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE for biochemistry

  DEVARDA'S ALLOY GR for analysis 

  DIBUTYLAMINE for syntesis 

  DICHLORO BENZENE for syntesis 

  DICHLORO BENZENE for syntesis 

  DICHLOROETHANE extra pure 

  DICHLOROETHANE extra pure 

DICHLOROMETHANE liquid for chromatog. Lichrosolv

  DICHLOROMETHANE extra pure 

  DICHLOROMETHANE GR for analysis 

DICHLOROMETHANE for gas chromatografy suprasolv

DICHLOROPHENOL INDOPHENOL sodium salt dihydrate GR for analysis

  DIETHANOLAMINE for analysis 

  DIETHYLAMINE for synthesis 

  DIETHYLENE GLYCOL for synthesis 

  DIETHYLETHER GR for analysis 

  DIETHYLETHER GR for analysis 

  DIETHYLETHER extra pure 

  DIETHYLETHER dried 

  DIETHYLETHER (stabilised) 

  DIISOPROPYLAMINE for synthesis 

  DIISOPROPYLETHER GR for analysis 

  DIMETHYLAMINO BENZALDEHYDE for analysis 

  DIMETHYLAMINO BENZALDEHYDE for syntesis 

  DIMETHYLAMINO BENZALDEHYDE for syntesis 

  DIMETHYLANILINE for syntesis 

  DIMETHYLANILINE for syntesis 

  DIMETHYLFORMAMIDE lab 

  DIMETHYLFORMAMIDE GR for analysis 

  DIMETHYLGLYOXIME GR for analysis

 

request_laboratory_equipments_tofico.ir.png


  DIMETHYL SULFOXIDE extra pure 

  DIMETHYL SULFOXIDE for synthesis 

  DIMETHYL SULFOXIDE for synthesi 

  DIMIDIUM BROMIDE FOR SURFACTANT TESTS 

  DINITROPHENOL INDICATOR 

  DIOXAN extra pure 

  DIPHENYLAMINE-4-SULFONIC ACID 

  DIPHENYLAMINE GR for analysis 

  DIPHENYLCARBAZIDE GR for analysis 

  DIPHENYL ETHER for syntesis

  DITHIZONE GR for analysis 

  DODECYL SULFATE for syntesis

  DODECYL SULFATE SODIUM SALT LAB

  ENTELLAN NEW for microscopy

  ENTELLAN NEW for microscopy

  EOSINE Y (C.I.4580) for microscopy certistain

  EOSINE Y (C.I.4580) for microscopy certistain

EOSINE Y- SOLUTION %0.5 aqueous for microscopy

  ERIOCHROME BLACK BLUE metal indicator

  ERIOCHROME BLACK T (C.I.14645) metal indic.

  ERIOCHROME BLACK T (C.I.14645) metal indic.

ERYTROSINE B (C.I. 45430) for microscopy certistain

  ESCULIN for microbiology

  ETHANOL 96 % extra pure

  ETHANOL ABSOLUTE GR for analysis

  ETHANOL ABSOLUTE extra pure

  ETHANOL gradient grade for liquid chromatog.

  ETHANOLAMINE extra pure

  ETHANOLAMINE extra pure

  ETHYL ACETATE extra pure

  ETHYL ACETATE for liquid chrom.lichrosolv

  ETHYL ACETATE GR for analysis

  ETHYL ACETATE for gas chrom. suprasolv

  ETHYLENEDIAMINE for synthesis

ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER GR for analysis

  ETHYLENE GLYCOL extra pure

  ETHYLENE GLYCOL(2-ETHOXYETHANOL) for synthesis

  ETHYLENE GLYCOL(2-ETHOXYETHANOL) for synthesis

  ETHYLENE GLYCOL monophenyl ether synthesis

  ETHYL METHYL KETONE extra pure

  FERROIN INDICATOR SOL.for waste water

  FIXING BATH TEST

  FLUORESCEIN SODIUM extra pure

  FOLIN-CIOCALTEU’ S PHENOL reagant

  FORMALDEHYDE solution min % 37

  FORMALDEHYDE solution min % 37

  FORMALDEHYDE solution min % 37

  FORMAMIDE extra pure

  FORMAMIDE extra pure

  FORMIC ACID 98-100 % extra pure

  FORMIC ACID 98-100 % GR for analysis

  FORMIC ACID 98-100 % GR for analysis

  FUCHSIN for microscopy

  FUCHSIN for microscopy

  FUCHSIN ACID for microscopy

  FURFURAL for synthesis

  GALACTOSE for microbiology

  GELATIN POWDER food grade

  GIBBERELLIC ACID for synthesis

  GIEMSA’ S azue eosin solution for microscopy

  GIEMSA’ S azue eosin solution for microscopy

  GLASS WOOL LAB.

  GLASS WOOL LAB.

  GLUTARDIALDEHYDE SOL. for electron microscopy

  GLUTARDIALDEHYDE for synthesis

  GLUTARDIALDEHYDE for synthesis

  GLYCEROL 87 % extra pure

  GLYCEROL GR for analysis

  GLYCEROL anhydrous pure

  GLYCEROL GR for analysis

  GLYCINE GR for analysis

  GLYCINE Chryst. PH EUR

  GRAM-COLOR STAIN SET

  GRAM'S CRYSTAL VIOLET

  HARRIS' HEMATOXYLIN CRYST.

(PAPANICOLAOU'S SOLUTION 

  HARRIS' HEMATOXYLIN CRYST.

(PAPANICOLAOU'S SOLUTION 

  HEMATOXYLIN CRYST.

  HEMATOXYLIN CRYST.

  HEPTANE extra pure

  HEPTANE extra pure (6025)

  HEPTANE GR for analysis

  HEPTANE for liquid chromatography

  HEPTANE -1-SULFONIC ACID

  HEXANE GR for analysis

  HEXANE extra pure

  HEXANE extra pure

  HEXANE  for gas chromatography

  HEXANE GR for analysis

  HEXANE for liquid chromatography

  HEXANE 1 SULFONIC ACID

  HEXADECANE

  HEXAMETHYLENETETRAMINE GR for analysis

  HISTIDINE monohydrochloride for biochem.

  HISTIDINE monohydrochloride for biochem.

  HISTIDINE monohydrochloride for biochem.

  HISTIDINE for biochemistry

  HISTIDINE for biochemistry

  HYAMINE 1622 for surfactant tests

  HYAMINE 1622-SOLUTION

  HYDRAZINIUM HYDROXIDE for synthesis

  HYDRAZINIUM SULFATE GR for analysis

  HYDROBROMIC ACID 47 % extra pure

  HYDROCHLORIC ACID 37 % extra pure

  HYDROCHLORIC ACID 37 % extra pure

  HYDROCHLORIC ACID %25 GR for analysis

  HYDROCHLORIC ACID 37 % GR for analysis

  HYDROCHLORIC ACID 37 % GR for analysis(2501)

  HYDROCHLORIC ACID %32 Gr for analysis

  HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 1 MOL/L (1 N)

  HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 0,1 MOL/L (0,1 N)

  HYDROCHLORIC ACID C(HCL) = 2 MOL/L (2 N)

  HYDROFLUORIC ACID extra pure

  HYDROFLUORIC ACID GR for analysis

  HYDROGEN PEROXIDE GR for analysis

  HYDROGEN PEROXIDE 30 % extra pure

  HYDROGEN PEROXIDE 30 % extra pure

  HYDROGEN PEROXIDE 35 % extra pure

  HYDROGEN PEROXIDE 35 % extra pure

  HYDROQUINONE for synthesis

 

request_laboratory_equipments_tofico.ir.png

HYDROQUINONE for synthesis

  HYDROXYLAMMONIUM CHLOR. GR for analy.

  HYDROXYLAMMONIUM CHLOR. for syntesis

  HYDROXYLAMMONIUM CHLOR. for syntesis

  IMMERSION OIL for microscopy

  IMMERSION OIL for microscopy

  INDICATOR BUFFER TABLETS  500

  INDICATOR BUFFER TABLETS 1000

  INDICATOR SOLUTION PH 4-10

   INDICATOR SOLUTION PH 4-10

  INDIGO CARMINE GR for analysis

  INDOLE GR for analysis

  INDOLE 3 ACETIC ACID lab

  INDOLE 3 BUTYRIC ACID lab

  INDOLE 3 BUTYRIC ACID lab

  INDOLE 3 BUTYRIC ACID lab

  IODINE MONOBROMIDE for syntesis

  IODINE MONOCHLORIDE for syntesis

  IODINE RESUBLIMED GR for analysis

  IODINE RESUBLIMED GR for analysis

  IODINE TRICHLORIDE for syntesis

  ION EXCHANGER III GR for analysis

  IRON extra pure

  IRON extra pure

  IRON (III) CHLORIDE HEXAHYD. GR for analy.

  IRON (III) CHLORIDE HEXAHYD. GR for analy.

  IRON (II) NITRATE NONAHYDRATE GR for analysis

  IRON (II) SULFATE emprove

  IRON (II) SULFATE heptahydrate GR for analysis

  IRON (II) SULFATE heptahydrate GR for analysis

   IRON TEST in freshwater&seawater

  ISOBUTANOL extra pure

  ISOBUTANOL GR for analysis

  ISOBUTYL METHYLKETON for extraction analy.

  ISOAMYL ALCOHOL for determination of fat acc.

  ISOAMYL ALCOHOL GR for analysis

  ISOOCTANE for liquid chromatography lichr.

  ISOOCTANE for spectroscopy

  ISOOCTANE GR for analysis

  KARL FISCHER REAGENT

KARL FISCHER COMBICOULAMAT FRIT  REAGENT FOR THE COULOMETRIC

  KARL FISCHER COMBITITRANT

(RIEDEL 34806) 

  KARL FISCHER COMBITITRANT

(RIEDEL 34805) 

  KARL FISCHER TITRANT

(RIEDEL 34801-34817) 

  KARL FISCHER SOLVENT

(RIEDEL 34800) 

  LACTIC ACID % 90 extra pure

  LACTIC ACID % 90 extra pure 9025

  LEAD (II) ACETATE trihydrate extra pure

  LEAD (II) ACETATE trihydrate GR

  LEAD (II) OXIDE extra pure dac

  LEAD (II) NITRATE extra pure

  LITHIUM BROMIDE extra pure

  LITHIUM CHLORIDE GR for analysis

  LITHIUM CHLORIDE GR for analysis

  LITHIUM TETRABORATE GR for analysis

  LUGOL'S SOL. GR for analysis

  LYSINE monohydrochloride for biochem.

MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE GR for analysis

MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE GR for analysis

  MAGNESIUM CHLORIDE emprove

  MAGNESIUM CHLORIDE GR for analysis

  MAGNESIUM FOIL 0,15 - 0,30 mm

MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE GR for analysis

  MAGNESIUM OXIDE LIGHT extra pure

  MAGNESIUM OXIDE hevy extra pure

  MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYD. emprove

  MAGNESIUM SULFATE  GR for analy.

  MAGNESIUM SULFATE ANHYDROUS GR 

  MALACHITE GREEN OXALATE for microscopy

  MALACHITE GREEN OXALATE for microscopy

  MALTOSE monohydrate for microbiology

   MANGANESE(II) CHLORIDE extra pure

  MANGANESE(II) CHLORIDE GR for analysis

MANGANESE(II) NITRATE TETRAHYDRATE GR for analysis

  MANGANESE(IV) OXIDE powder lab

  MANGANESE(II) SULFATE spray dried emprove

  MANNITOL for microbiology

  MANNITOL for det. of boric acid

  MAY GRUNWALD' S 500 ML

  MAY GRUNWALD' S 1000 ML

  MAY GRUNWALD' S 2500 ML

  MERCAPTOETHANOL for synthesis

  MERCKOQUANT NICKEL TEST

  MERCKOQUANT NITRITE TEST 

  MERCKOQUANT NITRATE TEST

MERCKOQUANT PEROXIDE TEST (0.5-2-5-10-25 mg/l H2O2)

MERCKOQUANT PEROXIDE TEST (1-3-10-30-100 mg/l H2O2)

  MERCKOQUANT SULFIDE TEST

  MERCURY (II) ACETATE GR for analysis

  MERCURY (II) ACETATE GR for analysis

  MERCURY (II) BROMIDE GR for analysis

  MERCURY (II) CHLORIDE extra pure

  MERCURY (II) CHLORIDE GR for analysis

  MERCURY (II) CHLORIDE GR for analysis

  MERCURY (II) IODIDE RED extra pure

  MERCURY (II) IODIDE RED GR for analysis

  MERCURY (I) NITRATE DIHYDRATE GR for analysis

MERCURY (II) NITRATE MONOHYDRATE GR for analysis


request_laboratory_equipments_tofico.ir.png


منوی اصلی

تماس سریع
آدرس دفتر
 تهران، خیابان دکترفاطمی
روبروی وزارت کشور
خیابان چهارم، پلاک 21، واحد 3

تلفن:  31 -88981429 -021
تلفکس:     88980309 -021
ایمیل:     tofico@tofico.ir

ساعات تماس تلفنی با شرکت
از 8 صبح تا 5 بعدازظهر
e-mail درسایر اوقات تماس با

عضویت
نام کاربری
کلمه عبور

فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت
 

© Copyright 2008. TOFICO . All rights reserved.